Ask the organizers

0 63 767 6736
info@globaltalent.tv

Location

Natsionalnyy Ekspotsentr Ukrainy, Kyiv, 02000